CORONA

Amerykańska firma, działająca od 1847 r. Lider w branży technologii ciśnieniowych. Od początku XXI w. działa w fuzji z firmą Anderson Greenwood.

Niemiecki producent pomp zębatych do tłoczenia cieczy o dużej lepkości. Na światowych rynkach działa od przeszło 75 lat.

Światowy Lider w produkcji zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia. Dostawa płytek bezpieczeństwa w wykonaniu przemysłowym i sanitarnym.

Szkolenia i prezentacje ATEX

Oferujemy szkolenia oraz warsztaty doszkalające z zakresu ochrony przeciwwybuchowej, wraz z prezentacją systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych jak i demonstracji wybuchów na żywo.

Oferta skierowana jest m.in. do pracodawców, u których w środowisku pracy mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, zarządców i użytkowników obiektów, pracowników narażonych na zagrożenia związane z atmosferami wybuchowymi, pracowników nadzoru technologicznego,  służb bhp, specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej, inspektorów pracy i innych osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa wybuchowego.

Tematyka szkoleń dostępna na zapytane zależnie od zapotrzebowania bezpieczeństwa procesowego.

 

•Metoda PHA - Wstępna Analiza Zagrożeń

Metoda PHA (Preliminary Hazard Analysis - Wstępna Analiza Zagrożeń)

Metoda matrycowa - pozwala na ustalenie zagrożeń, które już są znane a w wyniku analizy działania obiektu (stanowiska), i jego otoczenia wykrycie nowych zagrożeń.

Metoda stosowana jest również w biurach projektowych do analizy projektowanych stanowisk i procesów w celu ograniczenia ryzyka mogącego się na nich ujawnić w czasie ich późniejszego normalnego funkcjonowania.

 

•HAZOP 

Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych to systematyczna analiza dla specyficznych zagrożeń procesowych, wykonywana w celu identyfikacji prawdopodobnych sytuacji niebezpiecznych. Analiza i ocena zagrożeń to narzędzie wykorzystywane w celu redukcji poziomu zagrożenia w instalacji i procesie. Głównym założeniem wykorzystywanym w analizie HAZOP jest analiza procesu krok po kroku i badanie odchyleń. Dla każdego przypadku badane są przyczyny odchylenia, jego skutki oraz istniejące zabezpieczenia w celu niedopuszczenia do niekorzystnych konsekwencji lub ich ograniczenia. Metoda polega na podzieleniu rozpatrywanego procesu na oddzielne elementy .Ustala się sposób prawidłowego funkcjonowania każdego elementu i jego parametry. Odchylenia w funkcjonowaniu każdego elementu ocenia się przez dobór odpowiedniego słowa kluczowego dodając do niego odpowiedni parametr.Analiza skutków i przyczyn błędów FMEA

 

•Metoda FMEA (ang. Failure Modes & Effects Analysis)

Metoda wykorzystywana do analizowania ryzyka obiektów technicznych. W metodzie dokonuje się podziału obiektu technicznego na zespoły lub elementy funkcjonalne, ujmując obiekt w postaci schematu blokowego. Następne działania to analiza poszczególnych zespołów lub elementów, ujmująca:

- sposób w jaki element lub zespół może się uszkodzić,

- rodzaj jego uszkodzeń,

- przyczyny tych uszkodzeń,

- bezpośrednie skutki uszkodzeń,

- pośrednie skutki uszkodzeń,

- ryzyko związane z uszkodzeniami i ich skutkami.

Inne metody:

Metoda drzewa błędów

•           Metoda drzewa zdarzeń

•           Analiza z wykorzystaniem list kontrolnych(Checklist Analysis)

•           Analiza metodą „co jeśli” (What-if Analysis - WI)

 

•Analiza SIL

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL to jeden z czterech dyskretnych poziomów służący do wyszczególnienia wymagań nienaruszalności bezpieczeństwa przyrządowych funkcji bezpieczeństwa, które są realizowane przez przyrządowe systemy bezpieczeństwa.

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 4 jest poziomem najwyższym, a poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 1 jest poziomem najniższym. Analizę SIL przeprowadza się według norm serii PN-EN 61511 oraz PN-EN 62061.

 

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl