CORONA

Światowy Lider w produkcji zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia. Dostawa płytek bezpieczeństwa w wykonaniu przemysłowym i sanitarnym.

Automatik pelletizing systems od dziesięcioleci znany jest z produkcji systemów granulacji najwyższej jakości oraz uznawany za lidera granulacji wodnej.

Szwajcarska firma, produkująca od 1928 roku pompy zębate. Od 2010 roku zjednoczona z firmą Automatik Plastics Machinery.

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

jak powstaje wybuch fike

Zgodnie z § 37. ust. 1. rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków […] na terenach i w obiektach, w których prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane należy dokonać oceny zagrożenia wybuchem. Ocena ta zakresem swoim powinna obejmować wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie odpowiednich stref zagrożenia wybuchem oraz wskazanie czynników zapłonowych.

Ocena zagrożenia wybuchem stanowi lub może stanowić bazę (1 krok) do przeprowadzenia analizy i oceny ryzyka wybuchu, o której mowa w przepisach rozporządzenia MG w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Jest ona szczególnie ważna przy składaniu dokumentów do pozwolenia na budowę.

OFERTA specjalistów CORONA

Ocena ryzyka pożaru i wybuchu oferuje przeprowadzenie oceny zagrożenia wybuchem w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i trenów z dnia XXX

Zakres prac obejmuje m.in. :

[1] Charakterystyka zagrożenia – określenie materiałów stwarzających wybuch

[2] klasyfikację stref zagrożenia wybuchem tj. wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem,

[3] kwalifikację pomieszczeń zagrożonych wybuchem,

[4] wskazanie (identyfikację) czynników mogących zainicjować zapłon mieszanin wybuchowych,

[5] Dobór urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych do stref zagrożenia wybuchem

[6] opracowanie zaleceń (określenie wymagań) wynikających z obowiązujących regulacji prawnych,

[7] opracowanie dokumentacji, w tym graficznej dokumentacji zawierającej plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji,

[8] szczegółowe konsultacje z lokalnymi służbami,

 

Obowiązek prawny

Obowiązek dokonania oceny zagrożenia wybuchem spoczywa na inwestorze, projektancie lub użytkowniku decydującym o przebiegu procesu technologicznego (np. pracodawcy).

 

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl