bezpieczenstwo procesowe 600x400

Badania pyłów


Znaczna większość pyłów przemysłowych dostarczanych na zakład bądź generowanych w trakcie procesu przy odpowiedniej koncentracji w powietrzu oraz odpowiednim źródle zapłonu może tworzyć atmosfery wybuchowe.

Zapoznanie się z parametrami zapalności i wybuchowości pyłów pozwala na ocenę zagrożenia związanego z wybuchem oraz określenie możliwości zastosowania odpowiednich sposobów zapobiegania przed wybuchem lub pożarem w instalacji. Prowadzi to do sprecyzowania wymagań dotyczących min. stosowania urządzeń i systemów ochronnych.

Badania pyłów przemysłowych

Najbardziej reprezentatywną próbą pyłu do badań jest materiał pobrany z instalacji bądź pył osiadły w ilości od 2 – 4 kg.

CORONA przed przystąpieniem do badań odpowiednio przygotowuje próbę, polegające na oznaczeniu zawartości wilgoci oraz, jeżeli zachodzi taka konieczność – na rozdrobnieniu materiału. Zawartość wilgoci w pyle poniżej 10% pozwala na przystąpienie do badań.

W zakresie oznaczeń parametrów wybuchowych pyłu oferujemy Państwu:

 • Maksymalne ciśnienie wybuchu oraz wskaźnik wybuchowości pyłu Kst,max
  • PN-EN 14034-1+A1:2011 Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłów – Część 1: Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu pmax obłoku pyłu
  • PN-EN 14034-2+A1:2011 Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłów – Część 2: Oznaczanie maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max obłoku pyłu
 • Dolna granica wybuchowości pyłu DGW
  • PN-EN 14034-3+A1:2011 Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłów – Część 3: Oznaczanie dolnej granicy wybuchowości DGW obłoków pyłu
 • Temperatura zapłonu obłoku pyłu TCL
  • PN-EN 50281-2-1:2002 Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych. Część 2-1 Metody badania – Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu
 • Temperatura zapłonu warstwy pyłu T5mm
  • PN-EN 50281-2-1:2002 Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych. Część 2-1 Metody badania – Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu
 • Minimalna energia zapłonu obłoku pyłu MIE (z indunktancją lub bez indunktancji) – oznaczenie MIE obiema metodami
  • PN-EN 13821:2003: Przestrzenie zagrożone wybuchem – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Oznaczanie minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych
 • Temperatura samozapalenia nagromadzeń pyłu TSI
  • PN-EN 15188:2009 Oznaczenie skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia
 • Graniczne dla wybuchu stężenie tlenu GST
  • PN-EN 14034-4+A1:2011: Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłów – Część 4: Oznaczenie granicznego stężenia tlenu GST obłoków pyłu
 • Oznaczenie klasy palności pyłu
  • VDI 2263, Ad.Kuhner AG1991
 • Test wybuchowości, inicjał – główki o energii 2kJ, inicjał – główki o energii 5kJ
  • Ad.Kuhner AG1991, VDI 2263
 • Oznaczenie rezystywności pyłu w warstwach
  • PN-EN 61241-2-2 Elektryczne urządzenia do stosowania w obecności pyłu wybuchowego – Część 2: Metody wyznaczania rezystywności pyłu w warstwach

Ocena Ryzyka. Nasza oferta.

corona kask ocena
Ocena Ryzyka Wybuchu
lupa ocena wybuchu
Ocena Zagrożenia Wybuchu
dzpw-dokument-zabezpieczenia-przed-wybuchem
Dokument DZPW
szkolenia-prezentacje-atex
Szkolenia i prezentacje ATEX
hazop-analiza
HAZOP Analiza
inwentaryzacja-instalacji
Inwentaryzacja Instalacji
analizy-wytrzymalosciowe
Analizy Wytrzymałościowe
projektowanie-systemow-zebezpieczen-przeciwwybuchowych
Projektowanie Systemów Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych
obliczanie-klap-dekompresyjnych
Obliczanie Klap Dekompresyjnych
koncepcje-zabezpieczen-atex
Koncepcje Zabezpieczeń ATEX
badania-pylow
Badania pyłów

Spotkajmy się!

"CORONA" Biuro Inżynieryjno-Handlowe
ul. Johna Baildona 16/27 , 40-115 Katowice

Zadzwoń do nas!

tel. +48 32 255 53 53
fax:+48 32 720 20 88
Serwis: +48 32 258 56 43

Napisz do nas!

Biuro: biuro@corona.org.pl
Serwis: serwis@corona.org.pl

Menu

© 2018 Copyright by CORONA Serwis | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności

czech_flag english_flagpoland_flagrussia_flag lithuania_flag