CORONA

Automatik pelletizing systems od dziesięcioleci znany jest z produkcji systemów granulacji najwyższej jakości oraz uznawany za lidera granulacji wodnej.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe Potentat w dziedzinie systemów przeciwwybuchowych. Producent pasywnych(płyty bezpieczeństwa) i aktywnych systemów zabezpieczeń (systemy HRD)

Światowy Lider w produkcji zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia. Dostawa płytek bezpieczeństwa w wykonaniu przemysłowym i sanitarnym.

OCENA RYZYKA WYBUCHU - DYREKTYWA Atex Users 137

Ocena ryzyka wybuchu

W środowisku pracy, w którym z przyczyn wynikających z cech miejsc pracy, urządzeń lub używanych substancji i mieszanin może wystąpić atmosfera wybuchowa należy dokonać kompleksowej oceny ryzyka wybuchu związanego z możliwością jej wystąpienia tj. dokonać analizy i oceny ryzyka wybuchu (§ 4. ust. 4. rozporządzenia MG). W analizie i ocenie należy uwzględnić m.in. eksploatowane instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania, prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfer wybuchowych w określonych miejscach, prawdopodobieństwo wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu oraz rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

Wyniki oceny ryzyka wybuchu stanowią bazę dla podjęcia decyzji dotyczącej przyjęcia określonej koncepcji ochrony przeciwwybuchowej. Wdrożenie tej koncepcji w życie poprzez zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków ochrony przeciwwybuchowej powinno realizować podstawowe cele:

(1) zapobiegać lub ograniczać możliwość tworzenia się atmosfer wybuchowych,

(2) zapobiegać lub ograniczać możliwość wystąpienia zapłonu atmosfer wybuchowych,

(3) ograniczać szkodliwe efekty wybuchów, w tym także przeciwdziałać ich rozprzestrzenianiu.

 

Ocena ryzyka wybuchu - Oferta specjalistów CORONA

Dokument oferuje przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka wybuchu zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MG w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

Zakres prac obejmuje m.in. :

[1] Cel badań

[2] Określenie przeznaczenia instalacji

[3] Opis instalacji

[4] Własności surowców

[5] Identyfikacja zagrożeń (zapalnych i wybuchowych)

[6] Określenie prawdopodobieństwa występowania i objętości atmosfery wybuchowej

[7] Identyfikacja źródeł zapłonu

  • Gorące powierzchnie
  • Płomień i gorące gazy (z włączeniem gorących cząstek)
  • Iskry mechaniczne
  • Urządzenia elektryczne
  • Wyładowania elektrostatyczne
  • Pozostałe źródła zapłonu

[8] Oszacowanie ryzyka

[9] Ocena ryzyka

[10] Analiza możliwości obniżenia ryzyka

[11] Podsumowanie

[12] Wykaz cytowanych przepisów

Obowiązek prawny

Obowiązek dokonania oceny ryzyka wybuchu spoczywa na pracodawcy.

Oferta na realizację oceny zagrożenia wybuchem

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl