CORONA

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe Potentat w dziedzinie systemów przeciwwybuchowych. Producent pasywnych(płyty bezpieczeństwa) i aktywnych systemów zabezpieczeń (systemy HRD)

Amerykańska firma, działająca od 1847 r. Lider w branży technologii ciśnieniowych. Od początku XXI w. działa w fuzji z firmą Anderson Greenwood.

Niemiecki producent osprzętu elektrycznego dla obszarówniebezpiecznych.Skrzynki połączeniowe rozgałęźne ATEX, złącza wysokonapięciowe, wpusty kablowe, zaślepki Ex

Koncepcje Zabezpieczeń ATEX

 

„Projekt Zabezpieczenia” układu technologicznego

Projekt Zabezpieczenia” jest dodatkowym dokumentem powstałym na potrzeby ukazania możliwości kompleksowych rozwiązań organizacyjno - technicznych w zakresie Zabezpieczenia Przeciwwybuchowego instalacji zgodnych z Dyrektywą 94/9/EC(ATEX 100) oraz Dyrektywą 99/92/EC (ATEX 137).

Proponowany „Projekt Zabezpieczenia” może stanowić integralną część dokumentacji z zakresu Bezpieczeństwa Procesowego objętego Dyrektywa Atex. Dokument jest uzupełnieniem dokumentów Oceny Ryzyka wybuchu oraz Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem.

Przepisy polskie wprowadzające obowiązek klasyfikacji obiektów i przestrzeni zewnętrznych pod względem zagrożenia wybuchem po raz pierwszy wprowadziły w życie przepisy Dyrektywy (94/9/WE) w dniu 28 lipca 2003r oraz Dyrektywy (99/92/WE) w dniu 29 maja 2003r.

Obecnie obowiązującymi przepisami w zakresie Atex 100 i Atex 137 są:

  1. Dyrektywa 99/92/WE / ATEX 137

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. (Dz. U. Nr 138 poz. 931).

  1. Dyrektywa 94/9/WE / ATEX 100

Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do Użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203).

Zasady kwalifikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem definiuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Należy uwzględnić wszystkie Normy zharmonizowane z w/w przepisami.

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl