CORONA

Niemiecka firma przodująca w dziedzinie systemów bezpieczeństwa oraz armatury przemysłowej. Dostawca zabezpieczeń typu przerywacze płomieni i zawory oddechowe  m.in. dla rafinerii i baz paliwowych.

Szwajcarska firma, produkująca od 1928 roku pompy zębate. Od 2010 roku zjednoczona z firmą Automatik Plastics Machinery.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe Potentat w dziedzinie systemów przeciwwybuchowych. Producent pasywnych(płyty bezpieczeństwa) i aktywnych systemów zabezpieczeń (systemy HRD)

Koncepcje Zabezpieczeń ATEX

 

„Projekt Zabezpieczenia” układu technologicznego

Projekt Zabezpieczenia” jest dodatkowym dokumentem powstałym na potrzeby ukazania możliwości kompleksowych rozwiązań organizacyjno - technicznych w zakresie Zabezpieczenia Przeciwwybuchowego instalacji zgodnych z Dyrektywą 94/9/EC(ATEX 100) oraz Dyrektywą 99/92/EC (ATEX 137).

Proponowany „Projekt Zabezpieczenia” może stanowić integralną część dokumentacji z zakresu Bezpieczeństwa Procesowego objętego Dyrektywa Atex. Dokument jest uzupełnieniem dokumentów Oceny Ryzyka wybuchu oraz Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem.

Przepisy polskie wprowadzające obowiązek klasyfikacji obiektów i przestrzeni zewnętrznych pod względem zagrożenia wybuchem po raz pierwszy wprowadziły w życie przepisy Dyrektywy (94/9/WE) w dniu 28 lipca 2003r oraz Dyrektywy (99/92/WE) w dniu 29 maja 2003r.

Obecnie obowiązującymi przepisami w zakresie Atex 100 i Atex 137 są:

  1. Dyrektywa 99/92/WE / ATEX 137

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. (Dz. U. Nr 138 poz. 931).

  1. Dyrektywa 94/9/WE / ATEX 100

Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do Użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203).

Zasady kwalifikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem definiuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Należy uwzględnić wszystkie Normy zharmonizowane z w/w przepisami.

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl