Klauzula informacyjna RODO

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tak zwane „RODO”, przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje:

 1. Administrator danych osobowych

CORONA Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w świetle przepisów prawa jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 1. Dane kontaktowe

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw może się Pani/Pan skontaktować z nami poprzez adres e-mail: biuro@corona.org.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby: CORONA Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,Ul. J. Baildona 16/27 40-115 Katowice.

 1. Cele przetwarzania
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. Prawne podstawy przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w szczególności art. 6 Rozporządzenia, ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych; ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i inne akty prawne, z których wynika nasz obowiązek do przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy administrator jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody, podstawę przetwarzania danych stanowi udzielona przez Panią/Pana dobrowolnie zgoda (np. jeśli zajdzie taka potrzeba – zgoda na wykorzystanie wizerunku). Jednocześnie należy pamiętać, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych są następujące kategorie podmiotów:

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich

Z uwagi na posługiwanie się przez nas usługą chmury obliczeniowej dostarczanej przez Dropbox Inc., którą wykorzystujemy m.in. do przechowywania danych, Pani/Pana dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.

Dropbox Inc. posiada siedzibę w USA i korzysta z serwerów znajdujących się w USA, w związku z czym przystąpił do programu EU-U.S. Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie, a Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Administrator informuje, że szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Dropbox Inc. znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.dropbox.com/privacy.

 1. Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody. W pozostałym zakresie będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe:

 1. Pani/Pana prawa

W związku z tym, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, przysługują Pani/Panu prawa, na podstawie których można złożyć do nas wniosek dotyczący:

Prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym. Realizacja tych praw nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym praw własności intelektualnych lub tajemnic przedsiębiorstwa). Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia będzie mogła/mógł Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania.

Wnioski można składać osobiście, przesyłać listownie na adres naszej siedziby, lub e-mailowo na adres: biuro@corona.org.pl

 1. Skarga

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dojdzie Pani/Pan do przekonania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w sposób naruszający przepisy prawa.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić należyte wykonanie usługi lub umowy. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody nie wpływa na nasze prawo do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.

czech_flag english_flagpoland_flagrussia_flag lithuania_flag