CORONA
CORONA » Corona » O Nas » Innowacje

Automatik pelletizing systems od dziesięcioleci znany jest z produkcji systemów granulacji najwyższej jakości oraz uznawany za lidera granulacji wodnej.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe Potentat w dziedzinie systemów przeciwwybuchowych. Producent pasywnych(płyty bezpieczeństwa) i aktywnych systemów zabezpieczeń (systemy HRD)

Szwajcarska firma, produkująca od 1928 roku pompy zębate. Od 2010 roku zjednoczona z firmą Automatik Plastics Machinery.

Masz pomysł na patent?
Potrzebujesz doinwestowania w swój pomysł?


Zgłoś się do nas, może uda nam się wypracować wspólny plan inwestycyjny.
 

Poniżej przykłady projektów  zrealizowanych przy naszym współudziale:

Technologie zabezpieczeń przeciwwybuchowych miejsc składowania materiałów sypkich

Realizacja układów z butlami HRD i odciążaniem wybuchów w atmosferze zuborzonej w tlen.

Projekt realizowany we współpracy z
Głównym Instytutem Górnictwa oraz Wyższą Szkołą Służby Pożarniczej.


Celem realizacji projektu było opracowanie technologii ograniczania ryzyka wybuchu pyłu w dużych zbiornikach magazynujących materiały sypkie, w sytuacjach, w których tradycyjne metody są trudne do zastosowania. Podstawę nowej technologii stanowiło zastosowanie dwóch niezależnych działań, z których każde z osobna nie byłoby wystarczające, ale ich łączne zastosowanie mogło zapewnić obniżenie ryzyka wybuchu pyłu do poziomu tolerowalnego.

Prace badawcze miały na celu zebranie danych pozwalających na zoptymalizowanie doboru systemów ochronnych dzięki wykorzystaniu informacji o rzeczywistych warunkach panujących w chronionym zbiorniku.
Badania zostały przeprowadzone w skali laboratoryjnej, a następnie zweryfikowane w większej skali. Na ich podstawie określono kryteria doboru systemów ochronnych.

Opracowana na podstawie przeprowadzonych badań technologia została sprawdzona w testach w skali rzeczywistej. Na podstawie otrzymanych analiz i wyników badań został sporządzony demonstrator technologii zabezpieczania miejsca składowania materiałów sypkich przed wybuchem pyłu łączący technikę inertyzacji z tłumieniem lub odciążaniem wybuchu.

Efektem projektu było opracowanie algorytmów postępowania w zakresie eliminacji zagrożeń pożarowych i wybuchowych w miejscach składowania materiałów sypkich.

Objęte projektem zabezpieczenia są perspektywiczne, a szczegółowe wyniki badań prowadzonych nad nimi w testach w skali rzeczywistej nie są z reguły publikowane w czasopismach i na konferencjach naukowych. Realizacja projektu pozwoliła uzyskać system doświadczalny, na podstawie którego wytypowany demonstrator mógłby być zastosowany w przyszłości w skali technicznej. Zastosowanie go w zabezpieczeniach przeciwwybuchowych pozwoli na uzyskanie przewagi technologicznej w stosowanej obecnie praktyce gospodarczej i społecznej.

„Metody neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział
w akcjach ratowniczo-gaśniczych"

Projekt na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 780 000,00 PLN


Projekt obejmuje realizację:


Etapów badań naukowych
Etapów prac rozwojowych

 

 

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl