CORONA

Niemiecka firma przodująca w dziedzinie systemów bezpieczeństwa oraz armatury przemysłowej. Dostawca zabezpieczeń typu przerywacze płomieni i zawory oddechowe  m.in. dla rafinerii i baz paliwowych.

Niemiecki producent osprzętu elektrycznego dla obszarówniebezpiecznych.Skrzynki połączeniowe rozgałęźne ATEX, złącza wysokonapięciowe, wpusty kablowe, zaślepki Ex

Światowy Lider w produkcji zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia. Dostawa płytek bezpieczeństwa w wykonaniu przemysłowym i sanitarnym.

HAZOP Analiza

HAZOP (Hazard and Operability Studies) – Studium Zagrożeń i Zdolności Operacyjnych

HAZOP jest powszechnie stosowaną analizą w przemyśle polegającą na systematycznej identyfikacji zagrożeń, problemów operacyjnych wynikających z odchyleń od zamierzeń projektowych.

Analiza przeprowadzana jest w oparciu o Normę PN-IEC 61882:2005 - Badania zagrożeń i zdolności do działania (badania HAZOP) -- Przewodnik zastosowań. Wprowadzona przez IEC 61882:2001

Analizę HAZOP wykonuje się według systemu tzw. słów kluczowych stanowiących źródła potencjalnych zagrożeń.

W celu wykonania analizy należy podzielić instalację na tzw. węzły badawcze (jednostki procesowe lub operacje jednostkowe posiadające określone funkcje). Każdy węzeł badawczy stanowi kolejny krok analizy.

Analizę przeprowadza się dla nowoprojektowanych i modernizowanych instalacji.

Możliwe etapy prowadzenia Analizy HAZOP:

1. Podstawa analizy, (zebranie niezbędnych informacji i materiałów dotyczących instalacji: opisy, schematy P&ID itp.)

2. Wybór zespołu analitycznego,

3. Wykonanie analizy wraz z prowadzeniem zapisów z analizy,

  1. Wykonanie podziału instalacji na węzły badawcze.
  2. Odchylenia tworzy są przez połączenie słowa kluczowego z parametrem. Zdefiniowane odchylenie, które może wystąpić realistycznie rozpoczyna analizę poprzez ustalenie:
  • przyczyn występowania tego odchylenia,
  • spodziewanych skutków wynikających z tego odchylenia,
  • stosowanych lub projektowanych systemów bezpieczeństwa i ochrony (zabezpieczeń),
  1. dla każdego rodzaju odchylenia należy oszacować:
  • częstość występowania zagrożenia (P),
  • kategorie potencjalnych skutków (S),
  • oraz wynikający z (P) i (S) poziom ryzyka (R)

Analizę kontynuuje się dla kolejnych haseł lub słów kluczowych i następnych węzłów instalacji. Zapis wykonanych analiz dokonuje się w arkuszu roboczym, który tworzy dokumentację analizy i stanowi załącznik do raportu końcowego.

4. Analiza wyników.

5. Zalecenia dodatkowe.

6. Opracowanie raportu końcowego.

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl