CORONA

Światowy Lider w produkcji zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia. Dostawa płytek bezpieczeństwa w wykonaniu przemysłowym i sanitarnym.

Niemiecki producent osprzętu elektrycznego dla obszarówniebezpiecznych.Skrzynki połączeniowe rozgałęźne ATEX, złącza wysokonapięciowe, wpusty kablowe, zaślepki Ex

Niemiecka firma przodująca w dziedzinie systemów bezpieczeństwa oraz armatury przemysłowej. Dostawca zabezpieczeń typu przerywacze płomieni i zawory oddechowe  m.in. dla rafinerii i baz paliwowych.

DZPW - DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM

W ochronie przeciwpożarowej dokumentem przedstawiającym rozwiązania techniczno-budowlane, instalacyjne, organizacyjne i formalne dotyczące danego obiektu jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. W ochronie przeciwwybuchowej podobną rolę pełni dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

 

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

powinien bazować na wynikach oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfer wybuchowych (§ 7. ust. 1. rozporządzenia MG) oraz uwzględniać środki zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Dokument ten powinien zawierać opis organizacyjnych i technicznych środków ochrony przeciwwybuchowej, wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem (odpowiednio sklasyfikowanych), wymagane oświadczenia pracodawcy, terminy dokonywania przeglądów środków ochronnych itp.

 

OFERTA specjalistów CORONA

Opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MG. Przy opracowaniu uwzględnione będą także zalecenia krajowych i zagranicznych wytycznych związanych z dyrektywami ATEX.

 

CORONA może brać pod uwagę zalecenia amerykańskiego NFPA, którego znajomość jest podparta merytoryczną wiedzą i współpracą z Fike Corporation. Prowadzimy także szerokie konsultacje z ubezpieczycielami, w tym także FM Global oraz specjalistami z jednostek notyfikowanych GIG Kopalnia Doświadczalna Barbara oraz Chilworth.

Świadczymy usługę doradztwa technicznego, zgodnie z regułami tzw. DataSheetów FM Global. Ocena Ryzyka oraz dostosowanie zakładu zgodnie z wymaganiami ubezpieczyciela.

 

Zakres prac dla dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem obejmuje m.in. :

[1] analiza obiektów, instalacji, procesów, miejsc pracy, w których może powstawać atmosfera wybuchowa,

[2] analiza stosowanych substancji palnych, ich właściwości fizycznych i chemicznych, poprzez zbadanie w laboratorium i określenie ich właściwość wybuchowych.

[3] wskazanie przestrzeni zagrożonych wybuchem,

[4] opis metodyki i wyników przeprowadzonej oceny ryzyka wybuchu,

[5] doradztwo techniczne w zakresie organizacyjnych środków ochronnych i także stosownych rozwiązań sprzętowych. Dobór środków minimalizujących wybuch, takich jak systemy odciążania i / lub tłumienia wybuchów np.: HRD lub działających pasywnie bez potrzeby elektroniki takich jak systemy bezpłomieniowe odciążające wybuch (Flame Quench lub Q-Box.

[6] określenie zasad koordynacji stosowania ww. środków ochronnych, celu koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania,

[7] określenie terminów dokonywania przeglądów stosowanych środków ochronnych.

 

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem - Obowiązek prawny

Obowiązek opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem spoczywa na pracodawcy zgodnie z Dyrektywą ATEX oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931),

 

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl