CORONA

Amerykańska firma, działająca od 1847 r. Lider w branży technologii ciśnieniowych. Od początku XXI w. działa w fuzji z firmą Anderson Greenwood.

Niemiecka firma przodująca w dziedzinie systemów bezpieczeństwa oraz armatury przemysłowej. Dostawca zabezpieczeń typu przerywacze płomieni i zawory oddechowe  m.in. dla rafinerii i baz paliwowych.

Niemiecki producent osprzętu elektrycznego dla obszarówniebezpiecznych.Skrzynki połączeniowe rozgałęźne ATEX, złącza wysokonapięciowe, wpusty kablowe, zaślepki Ex

Badania pyłów

Znaczna większość pyłów przemysłowych dostarczanych na zakład bądź generowanych w trakcie procesu przy odpowiedniej koncentracji w powietrzu oraz odpowiednim źródle zapłonu może tworzyć atmosfery wybuchowe.

Zapoznanie się z parametrami zapalności i wybuchowości pyłów pozwala na ocenę zagrożenia związanego z wybuchem oraz określenie możliwości zastosowania odpowiednich sposobów zapobiegania przed wybuchem lub pożarem w instalacji. Prowadzi to do sprecyzowania wymagań dotyczących min. stosowania urządzeń i systemów ochronnych.

Najbardziej reprezentatywną próbą pyłu do badań jest materiał pobrany z instalacji bądź pył osiadły w ilości od 2 – 4 kg.

CORONA przed przystąpieniem do badań odpowiednio przygotowuje próbę, polegające na oznaczeniu zawartości wilgoci oraz, jeżeli zachodzi taka konieczność - na rozdrobnieniu materiału. Zawartość wilgoci w pyle poniżej 10% pozwala na przystąpienie do badań.

W zakresie oznaczeń parametrów wybuchowych pyłu oferujemy Państwu:

1.

Maksymalne ciśnienie wybuchu oraz wskaźnik wybuchowości pyłu Kst,max

PN-EN 14034-1+A1:2011 Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłów – Część 1: Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu pmax obłoku pyłu

PN-EN 14034-2+A1:2011  Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłów – Część 2: Oznaczanie maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max obłoku pyłu

2.

Dolna granica wybuchowości pyłu DGW

PN-EN 14034-3+A1:2011 Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłów – Część 3: Oznaczanie dolnej granicy wybuchowości DGW obłoków pyłu

3.

Temperatura zapłonu obłoku pyłu TCL

PN-EN 50281-2-1:2002 Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych. Część 2-1 Metody badania – Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu

4.

Temperatura zapłonu warstwy pyłu T5mm

PN-EN 50281-2-1:2002 Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych. Część 2-1 Metody badania – Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu

5.

Minimalna energia zapłonu obłoku pyłu MIE (z indunktancją lub bez indunktancji)

- oznaczenie MIE obiema metodami

PN-EN 13821:2003: Przestrzenie zagrożone wybuchem – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Oznaczanie minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych

6.

Temperatura samozapalenia nagromadzeń pyłu TSI

PN-EN 15188:2009 Oznaczenie skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia

7.

Graniczne dla wybuchu stężenie tlenu GST

PN-EN 14034-4+A1:2011: Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłów – Część 4: Oznaczenie granicznego stężenia tlenu GST obłoków pyłu

8.

Oznaczenie klasy palności pyłu

VDI 2263, Ad.Kuhner AG1991

9.

Test wybuchowości

inicjał – główki o energii  2kJ

inicjał – główki o energii 5kJ

Ad.Kuhner AG1991, VDI 2263

10.

Oznaczenie rezystywności pyłu w warstwach

PN-EN 61241-2-2  Elektryczne urządzenia do stosowania w obecności pyłu wybuchowego – Część 2: Metody wyznaczania rezystywności pyłu w warstwach

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl