CORONA

Niemiecki producent pomp zębatych do tłoczenia cieczy o dużej lepkości. Na światowych rynkach działa od przeszło 75 lat.

Niemiecki producent osprzętu elektrycznego dla obszarówniebezpiecznych.Skrzynki połączeniowe rozgałęźne ATEX, złącza wysokonapięciowe, wpusty kablowe, zaślepki Ex

Amerykańska firma, działająca od 1847 r. Lider w branży technologii ciśnieniowych. Od początku XXI w. działa w fuzji z firmą Anderson Greenwood.

Badania pyłów

Znaczna większość pyłów przemysłowych dostarczanych na zakład bądź generowanych w trakcie procesu przy odpowiedniej koncentracji w powietrzu oraz odpowiednim źródle zapłonu może tworzyć atmosfery wybuchowe.

Zapoznanie się z parametrami zapalności i wybuchowości pyłów pozwala na ocenę zagrożenia związanego z wybuchem oraz określenie możliwości zastosowania odpowiednich sposobów zapobiegania przed wybuchem lub pożarem w instalacji. Prowadzi to do sprecyzowania wymagań dotyczących min. stosowania urządzeń i systemów ochronnych.

Najbardziej reprezentatywną próbą pyłu do badań jest materiał pobrany z instalacji bądź pył osiadły w ilości od 2 – 4 kg.

CORONA przed przystąpieniem do badań odpowiednio przygotowuje próbę, polegające na oznaczeniu zawartości wilgoci oraz, jeżeli zachodzi taka konieczność - na rozdrobnieniu materiału. Zawartość wilgoci w pyle poniżej 10% pozwala na przystąpienie do badań.

W zakresie oznaczeń parametrów wybuchowych pyłu oferujemy Państwu:

1.

Maksymalne ciśnienie wybuchu oraz wskaźnik wybuchowości pyłu Kst,max

PN-EN 14034-1+A1:2011 Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłów – Część 1: Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu pmax obłoku pyłu

PN-EN 14034-2+A1:2011  Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłów – Część 2: Oznaczanie maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max obłoku pyłu

2.

Dolna granica wybuchowości pyłu DGW

PN-EN 14034-3+A1:2011 Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłów – Część 3: Oznaczanie dolnej granicy wybuchowości DGW obłoków pyłu

3.

Temperatura zapłonu obłoku pyłu TCL

PN-EN 50281-2-1:2002 Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych. Część 2-1 Metody badania – Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu

4.

Temperatura zapłonu warstwy pyłu T5mm

PN-EN 50281-2-1:2002 Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych. Część 2-1 Metody badania – Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu

5.

Minimalna energia zapłonu obłoku pyłu MIE (z indunktancją lub bez indunktancji)

- oznaczenie MIE obiema metodami

PN-EN 13821:2003: Przestrzenie zagrożone wybuchem – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Oznaczanie minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych

6.

Temperatura samozapalenia nagromadzeń pyłu TSI

PN-EN 15188:2009 Oznaczenie skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia

7.

Graniczne dla wybuchu stężenie tlenu GST

PN-EN 14034-4+A1:2011: Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłów – Część 4: Oznaczenie granicznego stężenia tlenu GST obłoków pyłu

8.

Oznaczenie klasy palności pyłu

VDI 2263, Ad.Kuhner AG1991

9.

Test wybuchowości

inicjał – główki o energii  2kJ

inicjał – główki o energii 5kJ

Ad.Kuhner AG1991, VDI 2263

10.

Oznaczenie rezystywności pyłu w warstwach

PN-EN 61241-2-2  Elektryczne urządzenia do stosowania w obecności pyłu wybuchowego – Część 2: Metody wyznaczania rezystywności pyłu w warstwach

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl